برنامه اوبا : 
دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم دانلود قسمت هفتم دانلود قسمت هشتم دانلود قسمت نهم دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم دانلود قسمت دوازدهم دانلود قسمت سیزدهم دانلود قسمت چهاردهم دانلود قسمت پانزدهم
دانلود قسمت شانزدهم دانلود قسمت هفدهم دانلود قسمت هجدهم دانلود قسمت نوزدهم  


برنامه گل اشیت نی دن شبکه تبریز :
دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم دانلود قسمت هفتم دانلود قسمت هشتم دانلود قسمت نهم دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم دانلود قسمت دوازدهم دانلود قسمت سیزدهم دانلود قسمت چهاردهم دانلود قسمت پانزدهم
دانلود قسمت شانزدهم دانلود قسمت هفدهم دانلود قسمت هجدهم دانلود قسمت نوزدهم دانلود قسمت بیستم
دانلود قسمت بیست و یک دانلود قسمت بیست و دوم دانلود قسمت بیست و سه    


مستند ترنم باران ، شرحی بر زندگانی استاد حیدر عباسی (باریشماز )
          دانلود با کیفیت بالا
          دانلود با کیفیت پایین