برنامه گل اشیت نی دن شبکه تبریز :
دانلود قسمت اول
(14mb)
دانلود قسمت دوم
(16mb)
دانلود قسمت سوم
(18mb)
دانلود قسمت چهارم
(14mb)
دانلود قسمت پنجم
(14mb)
دانلود قسمت ششم
(12mb)
دانلود قسمت هفتم
(16mb)
دانلود قسمت هشتم
(16mb)
دانلود قسمت نهم
(25mb)
دانلود قسمت یازدهم
(16mb)
دانلود قسمت دوازدهم
(11mb)
دانلود قسمت سیزدهم
(13mb)
دانلود قسمت چهاردهم
(14mb)
دانلود قسمت پانزدهم
(15mb)
دانلود قسمت شانزدهم
(13mb)
دانلود قسمت هفدهم
(15mb)
دانلود قسمت هجدهم
(20mb)
دانلود قسمت نوزدهم
(14mb)
دانلود قسمت بیستم
(16mb)
دانلود قسمت بیست و یک
 
دانلود قسمت بیست و دوم
(13mb)
دانلود قسمت بیست و سه
(23mb)
   
 
برنامه اوبا:
          دانلود با کیفیت بالا :          دانلود قسمت اول(100mb)         دانلود قسمت دوم(111mb)         دانلود قسمت سوم(96mb)

مستند ترنم باران ، شرحی بر زندگانی استاد حیدر عباسی (باریشماز )
         
دانلود با کیفیت پایین(27mb)
          دانلود با کیفیت بالا(53mb)

مراسم پیش کنگره « باریشماز» اجلال خرد ناب (دوم آذرماه 1396)
          دانلود قسمت اول
(50mb)              دانلود قسمت دوم(51mb).             دانلود قسمت سوم(50mb)        
          دانلود قسمت چهارم
(51mb)          دانلود قسمت پنجم(5mb)


استاد حیدر عباسی در روایت ارادتمندان و دوستداران
          قسمت اول - مستند بنده معرفت 
(56mb).                                        قسمت دوم - مستند آموزگار عشق (51mb).             
          قسمت سوم - مستند نگین ادب و عرفان 
(51mb).                            قسمت چهارم - مستند اندیشه(32mb).          
 
کلیپ کنگره سراسری باریشماز 

برنامه تلویزیونی شب چله در محضر استاد مراغه  ۳۰ آذر سال  ۱۳۶۷ منزل استاد